Предимства на дигитализирания работен процес в денталната медицина

Разговорите за дигитализиране на процесите във всички сфери на живота са гореща тема. Последната година и половина с разразилата се COVID пандемия, тези разговори приеха вече и реално отражение в живота на всеки един от нас. Това в огромна степен се отнася и за медицината, и в частност – денталната медицина.

 Всяка дигитализация безспорно има своите ползи, но единствено напълно интегриран и напълно дигитализиран работен процес може да донесе всички тези ползи, както за денталните специалисти, така и за техните пациенти.

 Нека започнем с определянето на това „Какво е дигиталната дентална медицина?“.

 Дигиталната дентална медицина може да се дефинира като широкия обхват на всяка дентална технология или устройство, които инкорпорират дигитални или компютърно-контролирани компоненти. В тази сравнително широка дефиниция се вписват, както известните CAD/CAM системи (компютърно подпомаган дизайн/компютърно подпомагано производство), така и все още по-слабо познатите 3D принтиране или лазерното синтероване.

 Ако трябва да посочим основните области, в които се изявява дигиталната дентална медицина, то бихме могли да ги систематизираме по следните направления:

 1. CAD/CAM софтуер и интраорално сканиране
 2. Диагностициране на кариеси
 3. Компютърно-подпомагана имплантология – включващо дизайн и производство на хирургични водачи
 4. Дигитална радиография – интраорална и екстраорална, включваща и конично-лъчева компютърна томография (СВСТ)
 5. Лазери
 6. Оклузионен и TMJ анализ и диагностика
 7. Дигитална фотография – интраорална и екстраорална, както и 3D екстраорално сканиране
 8. Електронни медицински досиета на пациентите, както и образоване на пациентите за същността на дигиталната дентална медицина

Разбира се, има още много аспекти на дигиталната дентална медицина, за нас обаче е по-важно да видим взаимовръзката между тях в работния процес и какви са предимствата им за пациента в ежедневната дейност.

 За да направим това систематично, нека го презентираме съвсем общо, базирано на теорията за системите:

Целта на дигиталния дентален работен процес е на всички стъпки да бъде получена дигитална информация, която да демонстрира, както основанията за поставената диагноза, така и всички предприети стъпки по лечението и, разбира се, да бъде дигитално документиран и представен крайният резултат на лечението.

Ако трябва да демонстрираме това с нашата клиника, то при всяка една от стъпките това е постигнато чрез техниката, с която разполагаме, процесите, които следваме и протоколите, които спазваме в работата си.

Нека започнем с входящата информация. При нас тя се събира освен с физическия преглед, така и чрез:

Входящата информация е изключително важна, защото тя дава възможността за поставяне на правилна диагноза. Без правилна диагноза не може да има правилно лечение!

 Това ни помага за правилно планиране на работа и не на последно място, да покаже на пациента причините за това лечение и какъв ще е неговия краен резултат – чрез визуализиране в дигиталния дизайн на усмивката (DSM- digital smile design), визуализиране на лечението с алайнери и т.н.

В нашия дигитален дентален работен процес при „обработка“-та използваме  следния инструментариум:

Използването на микроскоп в световната практика, особено в ендодонтията и хирургията не се приема за новост, а е по-скоро ежедневие и нормална необходимост. Практически работата без микроскоп се приема, както бихме казали в България за „работа на око“. Защото няма как да види окото това, което е видимо чрез 26-кратно увеличение на образа. Новото при микроскопите и необходимостта за дигиталния дентален работен процес е възможността за директно дигитално съхраняване на образа (чрез снимка или видео) в пациентското досие и неговото визуализиране веднага във Full HD образ чрез Wi-Fi на телевизионен монитор в реално време. С тези възможности разполага и нашия микроскоп.

Предимствата на работата с CAD/CAM системите са многобройни и се нуждаят от отделна статия на нашия сайт. Важно тук обаче, е да кажем, че всеки двама от трима пациента желаят да посетят нов дентален лекар, за да могат да получат CAD/CAM възстановявания. Основните предимства на работата с CAD/CAM софтуер са:

 • Проучванията показват, че възстановявания направени чрез CAD/CAM технология са много по-здрави от аналоговите и фрактурите са много по-малки.
 • Възстановяванията прилягат много по-добре в устата на пациента. Това означава, че възстановяванията са с по-високо качество и издържат много по-дълго.
 • При използване на дентален CAD/CAM софтуер, деталният лекар има възможност да види в три измерения цялата уста, като по този начин може да планира възстановяванията, които са необходими за пациента в своя офис на компютъра си, а не както при аналоговия начин на работа да изчаква работата на външна лаборатория, а предимствата като време и точност за пациента са огромни.
 • С помоща на CAD/CAM софтуер и чрез неговата прецизност могат да се планира и извърши работата до микрон, което пък от своя страна дава възможност вместо, както е обичайно за две-три седмици, възстановяванията да стават за ден при единична визита на пациента (same day dentistry).
 • Друго огромно предимство на работата с CAD/CAM софтуер е обективният контрол на качеството върху дейността на лекаря от страна на самия софтуер. Обичайно в денталната аналогова практика контролът върху качеството се упражнява или от зъболекаря, или от зъботехника, но той никога не е напълно обективен и независим, а при грешка в процеса на работа, често се налага да се повтори целият процес отначало. При работа с CAD/CAM софтуера още при дизайна на коронката, софтуерът показва в червено, както грешки в изпиляването за короната, така и невъзможността за правилен дизайн, който би създал проблем на пациента. Това дава възможност на пациента да бъде сигурен и уверен в работата на своя дентален лекар.
 • CAD/CAM технологията дава възможност да се направи индивидуално дизайн на зъба – такъв, какъвто пациентът го харесва, защото красотата е индивидуално разбиране за всеки един човек, а по този начин удовлетвореността на пациента се увеличава неимоверно. Освен всичко друго, понеже сканирането е дигитално, не е необходимо използването на стандартните лъжици за отпечатъци и материали.

И, накрая идва финалната част от дигиталния работен процес, с особена важност за пациента, а именно – резултатът.

Резултатът трябва да разграничим на няколко нива:

 1. Удовлетворяване изискванията на пациента – чрез дигитална дентална технология няма разминавания в очакванията на пациента и крайния резултат, защото пациентът може да сравни крайния резултат в огледалото с представения му в началото дигитален модел.
 2. Резултатът също така се съхранява и дигитално и може при необходимост да се използва отново, например за сравнения при последващи лечения или проследяване на резултатите във времето.
 3. Третият резултат е възможността за даване на гаранция, например при счупена корона, за незабавно ѝ възстановяване, защото коронката е съхранена на дигитален носител в STL файл и може да бъде принтирана веднага и отново без нови сканирания в рамките на … 37 минути.
 4. Документиране на целия процес по лечението – не само като лечебен план и извършени манипулации, но и чрез снимков и видео материал за цялостното лечение, което е изключително подходящо (колкото и все още в България да е ограничено) за предоставяне на доказателствен материал пред здравно-застрахователните компании за възстановяване на разходите от лечението.

Именно в резултата се крие изключителната полза от напълно дигитализирания работен процес в денталната медицина. А резултатът е – много по-бързо, много по-качествено, много по-добре документирано и, разбира се, много по-предвидимо дентално лечение.

 Така за нас да сме дигитални не е просто медал, който да окичим на ревера си, а ежедневна работа с най-съвременните технологии, с която да спестяваме време и средства на нашите пациенти.